Úvodní strana
O mně
Právní služby
Ceník
Obchodní sdělení
index08
index09
index10
index11
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens."

"Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří."

Digesta

 
 
index12
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁK
  ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Smluvní odměna

Cena za právní služby poskytované klientovi se určuje po dohodě s klientem při respektování pravidel stanovených v zákoně o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a v advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána různými způsoby:

  • Úkonová odměna - odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif. Jedná se o nefrekventovanější způsob stanovení odměny. Základní odměna za běžnou právní poradu v délce 1 hodiny činí 1000,- Kč.
  • Hodinová sazba - celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou čtvrthodinu.
  • Paušální měsíční sazba - odměna advokátní kanceláře je stanovena sjednanou paušální částkou za každý měsíc bez ohledu na časovou náročnost a rozsah poskytovaných služeb. Podle druhu a charakteru poskytovaných služeb může být tento způsob odměňování smluvně rozšířen o další složky odměn. Tento způsob odměňování je výhodný především pro podnikatele (viz rubrika Právní služby).
  • Paušální částka za právní službu (fee per service) - používá se v případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. rozvod, převod nemovitosti, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.). Odměna se stanový paušální částkou za "vyřízení věci" bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.
  • Podíl na hodnotě věci - odměna se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby. Jedná se o variantu odměny jako paušální částky za právní službu v případě snadno zjistitelné hodnoty věci, či o variantu úkonové odměny, kdy se stanoví výše odměny jako násobek počtu vykonaných úkonů a sjednané odměny za jeden úkon vycházející z hodnoty věci.
  • Odměna ve formě success fee (quota litis)- tento způsob stanovení odměny lze využít ve výjimečných případech, kdy lze předpokládat, že klient v případě neúspěchu ve sporu nebude mít dostatek prostředků na úhradu odměny za právní služby poskytnuté při vymáhání právního nároku v soudním řízení. Odměna se stanoví jako procentuální podíl na skutečné výši vymoženého nároku. Riziko neúspěchu ve sporu je tedy do určité míry přeneseno na advokátní kancelář. V případě neúspěchu ve sporu jsou účtovány pouze hotové výdaje. Tento způsob stanovení odměny nelze využít v přeshraničních sporech.
  • Paušální částka za zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení – jedná se o odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Podle výsledku sporu je neúspěšná strana povinna úspěšné straně nahradit náklady soudního řízení včetně odměny stanovené podle algoritmu uvedeného v tomto právním předpisu. Shora uvedené způsoby stanovení odměny bývají doplněny o ujednání, dle kterého se v případě úspěchu klienta ve sporu odměna rovná částce uložené k zaplacení jako náhrada nákladů řízení protistraně (vyjma nákladů vynaložených klientem, jako např. soudní poplatek). Veškeré náklady tak hradí protistrana bez dalších administrativních úkonů mezi advokátem a klientem.

Mimosmluvní odměna

Pokud nebyla s klientem sjednána smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění). Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy.

Cena za vyhotovení návrhu na oddlužení (tzv. osobní bankrot)

Za zpracování návrhu na oddlužení činí odměna 4000,- Kč pro jednotlivce a 6000,- Kč pro společné oddlužení manželů, s připočtením aktuální sazby DPH, dle § 390a odst. 3 insolvenčního zákona.

 
index13