Úvodní strana
O mně
Právní služby
Ceník
Obchodní sdělení
index08
index09
index10
index11
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens."

"Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří."

Digesta

 
 
index12
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁK
  PRÁVNÍ SLUŽBY

Má advokátní kancelář poskytuje generální právní služby v českém, německém a anglickém jazyce, a to jak formou příležitostné právní pomoci, tak i obstaráváním veškeré právní agendy (tzv. rodinný právník). Samozřejmostí je znalost a schopnost aplikace evropského práva.

Podnikatelům nabízím vyřizování veškeré obchodně-právní agendy na základě smlouvy o dlouhodobém poskytování právních služeb. Na základě této smlouvy bude klient hradit měsíční paušální částku (sjednanou individuálně v rozmezí 1.000,- Kč - 5.000,- Kč), za kterou mu budou poskytnuty veškeré potřebné právní služby. Klient získá dále nárok na telefonickou právní poradu v kteroukoli denní dobu a nárok na osobní konzultaci právní problematiky přednostně před běžnými klienty i bez předchozího sjednání termínu porady.

Pro klienty zajišťuji komplexní právní služby zejména v následujících právních oblastech:

1. Občanské právo hmotné

  1. právo nemovitostí (převody nemovitostí, nájemní vztahy, právo bytové, věcná břemena, zajišťovací instituty, vydržení)
  2. závazkové právní vztahy (smlouvy), vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
  3. odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
  4. spotřebitelské vztahy
  5. právní služby v dědických věcech
  6. sousedské vztahy
  7. ochrana osobnosti včetně vymáhání nároků na přiměřené zadostiučinění v penězích (zejména při úmrtí osoby blízké při dopravní nehodě)

2. Občanské právo procesní, rozhodčí řízení, insolvence

  1. zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy
  2. zastupování v rozhodčím řízení
  3. výkon rozhodnutí, exekuce
  4. přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, oddlužení

3. Rodinné právo

  1. řízení o rozvodu
  2. řízení ve věcech péče o nezletilé
  3. vypořádání a změna rozsahu společného jmění manželů
  4. úprava vyživovací povinnosti
  5. řízení o určení rodičovství

4. Obchodní právo

  1. obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
  2. vymáhání pohledávek z obchodně-právních vztahů
  3. právo obchodních společností a družstev (převody obchodních podílů, nároky mezi společníky a společností a mezi společníky navzájem)
  4. právo směnečné
  5. soutěžní právo
  6. veřejné zakázky

5. Trestní právo

  1. zastupování obviněného v trestním řízení
  2. zastupování poškozených v trestním řízení při uplatnění nároku na náhradu škody
  3. sepis podání orgánům činným v trestním řízení

6. Správní právo

  1. zastupování v přestupkovém řízení
  2. zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním
  3. právo územní samosprávy
  4. sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím
  5. katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv

7. Pracovní právo

  1. pracovněprávní vztahy (smluvní typy dle zákoníku práce)
  2. nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

 
index13